Obchodní podmínky služby EQIS CRM Cloud

 

Tyto obchodní podmínky (dále také Smlouva) upravují podmínky používání software EQIS CRM, který je poskytován jako služba prostřednictvím sítě internet (dále Software nebo Služba), mezi Vámi (fyzickou nebo právnickou osobou, dále Zákazník) a společností Astra Systems, s.r.o., IČ: 25704478, DIČ: CZ25704478, se sídlem Nosická 2390/10, 100 00 Praha 10, Česká republika (dále Poskytovatel).

Smlouva upravuje podmínky užívání Software v bezplatném zkušebním období 30 dní.

V případě objednání placeného provozu pak upravuje podmínky užívání v placeném provozu.

S touto smlouvou vyslovujete souhlas zatržením příslušného pole při zřízení  bezplatného či placeného provozu nebo stvrzením objednávky s odkazem na tyto obchodní podmínky nebo uhrazením faktury s odkazem na tyto obchodní podmínky.

Pokud smlouvu uzavíráte jménem právnické osoby, prohlašujete, že jste oprávněn(a) za danou právnickou osobu tuto smlouvu uzavřít a souhlasit jejím jménem s dodržováním Smlouvy.

 

Bezplatné zkušební období

 

Poskytovatel umožňuje Zákazníkovi využít zkušební období zdarma, v délce trvání 30 dní od zřízení služby (dále zkušební období), za účelem bezplatného seznámení Zákazníka s funkčností Software.

Na základě souhlasu Zákazníka s touto Smlouvou uděluje v rámci zkušebního období Poskytovatel Zákazníkovi nevýhradní licenci k užití Software, poskytnutou:

 

Pokud se Zákazník během zkušebního období rozhodne pokračovat v používání placené služby EQIS CRM (objedná a uhradí předplatné), zůstanou data Zákazníka vložená do Software zachována pro placený provoz.

 

Pokud Zákazník během zkušební doby placený provoz Software neobjedná, instalace Zákazníka bude ke konci zkušební doby zneplatněna, přičemž data budou 30 kalendářních dní dostupná v záloze a je možné požádat o jejich obnovení. Po uplynutí této lhůty budou data automaticky odstraněna.

 

Pokud se Zákazník rozhodne užívat Software ve verzi s funkčností omezenou oproti verzi využívané ve Zkušebním období, jsou zachována pouze data odpovídající objednané funkčnosti (jsou zachována data v agendách dostupných v objednané verzi Software).

 

 

Placený provoz

 

Placený provoz vzniká na základě objednávky předplatného Zákazníkem.

 

Předplatné je účtováno měsíčně, na základě vystavení proforma faktury nebo faktury Poskytovatelem na následující měsíc.

V případě kdy Zákazník uhradí platbu na základě proforma faktury, zašle Poskytovatel fakturu - daňový doklad do dvou pracovních dnů po přijetí platby.

Splatnost faktur činí 15 dní, faktury jsou zasílané elektronicky (e-mailem ve formátu PDF).

 

Na základě uhrazení faktury předplatného poskytuje Poskytovatel Zákazníkovi nevýhradní licenci k užití Software, poskytnutou:

 

Správa uživatelských profilů (uživatelů) v Software (přidávání, povolení a zákaz přihlášení, rušení uživatelů) je prováděna Zákazníkem nebo Poskytovatelem na pokyn Zákazníka.

Pro rozšíření počtu uživatelů v průběhu předplaceného období je nutné objednat rozšíření předplatby o dodatečně požadované uživatele.

Zákazník se zavazuje provádět správu uživatelských profilů Software tak, aby žádný uživatelský profil nepoužívalo více osob souběžně.

Poskytovatel si vyhrazuje oprávnění znemožnit souběžné používání jednoho uživatelského profilu více osobami technickými prostředky.

 

 

Ukončení předplatného

 

Placený provoz může být kdykoliv ukončen ze strany Zákazníka s účinností do konce předplaceného období, na základě e-mailového oznámení na adresu info@eqis-crm.cz.

 

V případě, kdy Zákazník nemá uhrazeno předplatné v den splatnosti faktury, je mu zasláno upozornění e-mailem s výzvou k úhradě a uvedením termínu do kterého je předplatné třeba uhradit.

V případě kdy ani v daném termínu předplatné uhrazeno není, je přístup k software zablokován.

V případě zablokování software budou data Zákazníka 30 kalendářních dní dostupná v záloze a je možné požádat o jejich obnovení. Po uplynutí této lhůty budou data automaticky odstraněna.

 

 

Zakázané chování

 

Zákazník není, s  výjimkou výslovného písemného souhlasu Poskytovatele, oprávněn:

V případě, kdy Zákazník  postupuje v rozporu s touto Smlouvou (zejména v případě porušování zákonů České Republiky po výzvě orgánů činných v trestním řízení, či jiné oprávněné instituce včetně poskytovatele datacentra), je Poskytovatel oprávněn provést opatření k zamezení tohoto stavu dle vlastního uvážení na základě závažnosti a urgentnosti následku porušení, formou: výzvy k nápravě, omezení libovolné části funkčnosti Software, zablokování přístupu k Software, ukončení Služby. 

 

 

Aktualizace Software

 

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Zákazníkovi bezplatné aktualizace na nové verze systému - celková aktualizace jednou ročně, plus případné hotfixy pro vyřešení závažných závad. 

V případě kdy Zákazník používá Software upravený na míru, nejsou aktualizace prováděné automaticky a zdarma, ale na základě samostatné objednávky prací spojených s provedením upgrade (práce s převodem zakázkových úprav do nové verze a jejich odladění).

 

 

Služby technické podpory

 

Základní technická podpora je poskytována dle nejlepšího úsilí jako negarantovaná, zahrnuje řešení nahlášené nefunkčnosti.

Zákazník může objednat službu placené technické podpory (která zahrnuje konzultační řešení provozních problémů a telefonickou podporu), dle podmínek služby uvedených na www.eqis-crm.cz/technicka-podpora.html

V případě, kdy Zákazník službu placené technické podpory nevyužívá, je Poskytovatel oprávněn dotazy povahy poradenství/konzultace, vyúčtovat dle jejich reálné pracnosti, v případě odmítnutí je oprávněn další obdobné dotazy Zákazníka nevyřizovat.

Zájmem Poskytovatele je co nejlepší zkušenost Zákazníka s používáním systému a prodlužování předplatného, Poskytovatel tudíž poskytuje Software i služby ve svém zájmu dle sjednané varianty, v co nejvyšší kvalitě.

 

 

Zproštění odpovědnosti a odmítnutí záruk

 

Software a služba poskytnutí Software jsou poskytovány tak jak jsou. Zákazník souhlasí s tím, že  Software užívá na základě svého rozhodnutí, pouze na svou vlastní zodpovědnost a riziko a že Poskytovatel dle této Smlouvy nenese žádný druh zodpovědnosti a neposkytuje žádnou přímou ani odvozenou záruku, které by se týkaly Software nebo jeho vlastností, vhodnosti Software pro daný účel, dostupnosti či přerušení dostupnosti Software,  užití informací v Software, možnosti virového nebezpečí, ztráty obchodních dat či jiné ztráty, poškození hardware či software, ušlého zisku, způsobení škody vlastnímu subjektu nebo třetí straně.

Zákazník souhlasí s tím, že v případě sporu je provedeno ukončení poskytování služeb a že jedinou a nejvyšší možnou náhradou jakéhokoliv uplatněného nároku je vrácení poměrné části ceny předplacených služeb pro období od ukončení poskytování služeb do konce předplaceného období.

Toto ujednání nelze upravit žádnou ústní ani písemnou domluvou s pracovníky Poskytovatele, s výjimkou písemné smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem podepsané statutárním orgánem Poskytovatele.

 

 

Ochrana informací

 

Poskytovatel se zavazuje chránit veškeré informace poskytnuté Zákazníkem v rámci plnění této smlouvy jako důvěrné a zaručuje Zákazníkovi ochranu zákonem chráněných údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění.

Poskytovatel je oprávněn využít informace o používání aplikace Zákazníkem jako reference, včetně použití loga Zákazníka. Poskytovatel je oprávněn v případě zakázkových úprav na základě požadavků Zákazníka, využít vybrané prvky funkčnosti plynoucí z těchto zakázkových úprav v rámci zkvalitňování Software a začlenit je do základní podoby Software v budoucích verzích.

Zákazník se zavazuje zajistit utajení informací o svých uživatelských účtech (uživatelských jménech a heslech). V případě podezření na zneužití uživatelského účtu je Zákazník povinen o tomto neprodleně informovat Poskytovatele.

 

  

Obchodní sdělení Astra Systems

 

Souhlasem s obchodními podmínkami udělujete souhlas pro příjem oznámení, technických, provozních nebo obchodních sdělení v souvislosti se Software a službami Poskytovatele.

 

 

Aktualizace obchodních podmínek

 

Poskytovatel je oprávněn kdykoliv na základě oznámení tyto obchodní podmínky aktualizovat. Oznámení je provedeno e-mailem na adresu uvedenou v registraci, písemnou formou nebo oznámením na daňovém dokladu. V případě nesouhlasu Zákazníka s novým zněním obchodních podmínek může Zákazník do 14 dnů od oznámení nových obchodních podmínek od Smlouvy písemně odstoupit, přičemž dojde k vrácení poměrné části již uhrazeného předplatného. Užitím Software po této lhůtě vyslovuje Zákazník s novým zněním obchodních podmínek souhlas. 

 

 


konec obchodních podmínek.

Podmínky platí pro cloudový provoz EQIS CRM. V případě zájmu o rozšířené licenční či záruční
podmínky, využijte službu CRM na míru, kontaktujte obchodní oddělení Astra Systems.